Kapıcı Çalışma Saatleri 2024 & Güncellendi

Kapıcı çalışma saatleri ile diğer apartman görevlilerinin çalışma saatleri konusunda sürekli tereddüt yaşanmaktadır. Konut kapıcılarının çalıştırma saatleri, çalıştırma usulleri ve tüm ayrıntılar Konut Kapıcıları Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Kapıcı çalıştıran ya da çalıştıracak apartman/site yönetimlerinin çalışma saatleri, maaşlar ve diğer hususlar konusunda bu yönetmeliğe aykırı olarak hareket etmemeleri gerekmektedir. Bu yazımızda kapıcıların haftalık çalışma saatleri, görevleri, örnek çalışma çizelgesi ve konu hakkında detayları bulabilirsiniz.

Konut kapıları yönetmeliği 2024

2024 yılı için güncel kapıcı çalıştırma yönetmeliği aşağıdaki paylaşılmıştır.

KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ
(1)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 110 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;
Konut Kapıcısı : Ana taşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişiyi,
İşveren: Konutun maliki veya ortaklarını,
Yönetici: İşveren vekili olarak hareket eden kişiyi,
İşyeri: Kapıcının çalıştığı konut ile bağımsız bölüm, ortak yerler, eklenti ve tesislerin tümünü, ifade eder

İKİNCİ BÖLÜM
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Yöneticinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
Madde 4 — Konut yöneticisi, İş Kanunu ve bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında ve yargı uyuşmazlıklarında işverenin temsilcisidir. Yöneticinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İşverence kendisine yazılı yetki verilmesi koşulu ile iş ve toplu iş sözleşmesi yapmak, değiştirmek ve fesh etmek,
b) Merkezi ısıtmalı kaloriferli konutlarda kapıcı için ateşçi belgesinin varlığınıaraştırmak, belgesi olanı işe almak,
c) Kapıcının işe girişinde, sağlık raporunu istemek, uygun olanı işe başlatmak ve yılda bir sağlık kontrolünü yaptırmak,
d) Kapıcının İş Kanunu ve sözleşmesinden doğan ücret ve tazminat haklarını zamanında ve usulüne uygun olarak ödemek, sigorta primlerini zamanında yatırmak,
e) Konut tesisatının kullanma biçimiyle ilgili teknik bilgiyi yazılı olarak kapıcıya vermek ve özelliklerine uygun olarak bakımının yapılmasını sağlamak,
f) Kapıcı için ayrılan konutun sağlık ve yaşama koşullarına uygunluğunu sağlamak,
g) Kapıcının çalışma koşulları ile görevlerini belirten bir belgeyi konut sakinlerinin bilgisine sunmak ve bu belgeyi ilgililerin görebileceği konutun girişinde bir yere asmak,
h) Kapıcı konutunun tahliyesi gerektiğinde, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, idari makamlara başvurmak.
Kapıcının Görev ve Sorumlulukları
Madde 5 — Kapıcının görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek,
b) Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,
c) Ana taşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,
d) Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,
e) Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,
f) Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak,
g) Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi kullanmak,
h) İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İş Sözleşmesi ve Çalışma Koşulları
İş Sözleşmesi
Madde 6 — Kapıcı ile yapılan iş sözleşmesinde; İş sözleşmesinin türü ve çalışma biçimi ile işveren ve işyeri adı ve adresi, kapıcının kimliği, işe başlama tarihi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri, ücret ödeme şekli ve zamanı, çalışma süresi ve ara dinlenmesi, varsa özel hükümler, düzenleme tarihi ve tarafların imzası hususlarının
bulunması gerekir.
Çalışma Süresi ve Ara Dinlenmesi
Madde 7 — Çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saattir. Bu süre çalışma biçimine göre sözleşme ile azaltılabilir. Ayrıca, İş Kanununun 63 üncü maddesindeki süreyi aksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabilir. Çalışma süresi, kapıcının işte geçirdiği zamandır. Kapıcı konutu tahsis edilmiş işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok dörde bölünebilir. Ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmaz. Çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları ve iklim şartları dikkate alınarak düzenlenebilir.
Ücret Ödemesi
Madde 8 — Konut kapıcısına İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödenir.
Hafta Tatili
Madde 9 — İş Kanunu ile sözleşme hükümlerine göre hafta tatili verilir.
Genel Tatil ve Ücreti
Madde 10 — 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.
Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanununun 47 nci maddesine uygun olarak ödenir.
Yıllık Ücretli İzin
Madde l1 — Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.
Geçici Kapıcı

Madde 12 — Kapıcı yıllık ücretli izin, hastalık izni veya tatil günlerinde görevinden ayrıldığında yerine geçici kapıcı çalıştırılabilir.
Geçici kapıcıya asgari ücretin altında ücret ödenemez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kapıcı Konutu
Kapıcı Konutu ve Tahliyesi
Madde l3— Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu değildir.
Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmişse, konutun 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olması gerekir.
Kapıcıya, görevi nedeniyle verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemez. Kapıcının su,elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı sözleşme ile belirlenir. Kapıcı konutunun boşaltılmasında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır. Bu konuda iş veya toplu iş sözleşmesinden doğan haklar saklıdır.

Kapıcının görevleri nelerdir ?

Kapıcı yönetmeliğine göre kapıcının görevleri şu şekildedir;

 • Apartman yönetimi talebine göre kaloriferi zamanında yakmak, kapatmak ve temizlemek,
 • Hidrofor, makine ve benzeri diğer araçları çalıştırmak, temizlemek,
 • Görev alanındaki alanların temizliğini yapmak, düzenlemek,
 • Yönetimin talimatı doğrultusunda apartmanın güvenliğini sağlayacak önlemler almak,
 • Yönetim tarafından belirlenen saatlerde servis hizmeti sağlamak, çöpleri toplamak, gerektiği zaman bahçe düzenlemesi yapmak,
 • İş sözleşmesinde kendisine verilen diğer görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek.

Kapıcının çalışma saatleri

Site görevlisi çalışma saatleri İş Kanununda ve yukarıdaki yönetmelikte de belirtildiği;

 • Haftalık 45 saati geçemez.
 • Yönetim ile işçi arasında imzalanacak sözleşme ile haftalık çalışma süresi 45 saatin altında da belirlenebilir.
 • Çalışma süresi kapıcının fiili olarak işte yani çalışırken geçen süredir.
 • Kapıcının günlük çalışma süresi en fazla 4’e bölünebilir. Aşağıda buna ilişkin örnek kapıcı çalışma çizelgesi verilecektir.
 • Ara dinlenmelerde geçen süre çalışma süresinden sayılamaz. Ara dinlenme süreleri çalışmadan geçen sürelerdir. Ara dinlenme süresi 4 saat ve daha kısa süreli çalışmada 15 dakika, 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar olan çalışmalar için yarım saat, 7,5 saatten fazla sürecekse 1 saatten az olamaz.
 • Kapıcıya iş kanunu ve yönetmelik gereği haftada en az 1 gün yani 24 saat kesintisiz haftalık izin verilmelidir.
 • Ayrıca postalar arası çalışma zamanının en az 12 saat olması gerekmektedir.
 • Kapıcı gece vardiyasında 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz.
 • Güncel asgari ücret tutarları üzerinden kapıcıya ödenecek net maaş ve kapıcı bordro örneği için aşağıdaki içeriğimizi ziyaret edebilirsiniz.

Yukarıdaki çalışma saatleri ve ara dinlenme sürelerine uymadan çalıştırılan işçi bunları gerekçe göstererek sözleşmesini fesih hakkına sahiptir. Bu durumda kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır. Kapıcı tazminat hesaplama sayfamızdan hem ne kadar tazminat alabileceğinizi öğrenebilir hem de tazminat şartlarına göz atabilirsiniz.

Örnek kapıcı çalışma saatleri çizelgesi

İş Kanunu ve yukarıdaki yönetmelik esas alınarak kapıcı ve apartman görevlisi çalışma çizelgesi yani örnek çalışma saatleri aşağıdaki gibi belirlenebilir;

 • 06:00-09:00 Çalışma zamanı 1
 • 11:00-13:30 Çalışma zamanı 2
 • 15:00-16:00 Çalışma zamanı 3
 • 17:00-18:00 Çalışma zamanı 4

Apartman görevlisi hakları

Apartman görevlisi hakları 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında doğan haklarla aynıdır. Kanundan doğan çalışma hakları şu şekilde sıralanabilir;

 • Maaş hakkı,
 • Yıllık izin hakkı,
 • Kıdem tazminatı hakkı,
 • İhbar tazminatı hakkı.

Geçici kapıcı çalıştırma

Geçici kapıcı çalıştırma İş Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında mümkündür. Kapıcı geçici olarak çalıştırılsa bile sigortasının yapılması, İş Kanunu kapsamında doğan alacaklarının zamanında ödenmesi gerekir.

Kapıcının görevleri ve çalışma saatleri konusunda bilgi vermeye çalıştım. Kapıcı çalışma şartları hakkında bir sorunuz ya da görüşünüz varsa bize yorum kısmından iletebilirsiniz.

Kapıcı en fazla kaç saat çalışır?

Kapıcıların haftalık çalışma süreleri İş Kanunu kapsamında 45 saattir. Kapıcılar bu saatin üzerinde çalıştırılamazlar.

Apartman kapıcısı günde kaç saat çalışır?

Kapıcıların günlük çalışma süreleri 7,5 saat haftalık ise 45 saati geçemez.

Kapıcı en fazla kaç daireye bakabilir?

Yönetmelik kapsamında bir kapıcı en fazla 30 daireye bakabilir. Eğer 30’u geçiyorsa en az 2 kapıcı çalıştırılmalıdır.

Kapıcının işine hangi hallerde son verilir?

Devamsızlık, işi zamanında ve tam yapmaması, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar, sağlık sorunları gibi nedenlerle derhal fesih yapılabilir.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“Kapıcı Çalışma Saatleri 2024 & Güncellendi” üzerine 8 yorum
 1. Merhaba,emekli olan kapicimizin tum haklari ile kidem tazminatı ödendi..yeni sozlesmede elektrik su ve dogalgaz odemesini kendi yapacak sekilde ,ancak binaya ait dairede yine ucretsiz oturacak .bu sekilde 1 yillik yeni sözleşme yapilip her yil kidem tazminatı odeyerek gitmek dahami karli olur.zira 16 daire için bize masrafi agir oluyor

  Yanıtla
 2. Merhaba. bende kapıcıyım kömürlü kazan yakıyorum sabah 6 da kazanı yakıyorum 10.30 gibi uyutuyorum tekrar 17.00 de yakıyorum 00.00da uyutuyorum ve tüm gün binayı izinsiz terketmem yasak 24 saat binada olmamı istiyorlar. Pazar günleri yaz kış aksam çöp alıyorum kışın kışın kazanda yakıyorum ücret ödemiyolar bide yönetici pazar ve resmi tatillerimi kullandım diye imza attırıyor. Mahkemeye verebilirmiyim saat aranmaksızın çalıştırıldım hemde pazar günleride ücretsiz çalıştım diye. Cvp verirseniz çok sevinirim hatırlı günler. Bide iletişim numarası bırakırmısınız?

  Yanıtla
 3. Ömer Bey iyi günler Umarım bana yardımcı olursunuz aydınlatıcı bir cevap verirsiniz Ben bir sitede 4 bloklu 75 dahili sitede kapıcı olarak çalışıyorum çalışma saati saat 7.30’da başlıyor ara dinlenmelerde içinde barındıraraktan en son saat 23.00’te bitiyor bu durumda Sabah tekrar başlamam için 12 saatlik bir zaman dilimi kalmıyor ve bu şekilde gecenin 23’üne kadar çalıştırmak bana psikolojik bir baskı oluşturuyor ben bundan ileride hep ücret gibi tazminat alabilir miyim bu çalışma çizelgesi beni iş yerine hapsetmiş olmuyormu şimdiden teşekkür ederim saygılar

  Yanıtla
  • Merhaba. Belirttiğiniz çalışma saatleri İş Kanunu’na uygun değil. Bunları gerekçe gösterip kıdem tazminatı ile ayrılma hakkınız olabilir. Tabi site kabul etmezse nihai kararı arabulucu ya da mahkeme verir.

   Yanıtla
Yorum yapın