SGK Teminat İadesi Nasıl Alınır, Dilekçe Örneği

SGK teminat iadesi işlemleri ve takip edilmesi gereken yol bazen işverenler açısından kafa karıştırıcı olabilmekte. İhaleli bir iş yaptığınızda bu iş için ihale makamı sizden teminat alır. İhale makamına vermiş olduğunuz bu kesin teminatın iadesini alabilmeniz için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan teminat iadesi için yazı diğer adı ile teminat ilişiksizlik belgesi almanız gerekiyor.

Bu yazımızda SGK ilişiksizlik belgesi yönetmeliği esas alınarak ihaleli işlerde SGK teminat borcu yok yazısının nasıl alınacağı, geçici teminat iadesi dilekçe örneği, kesin teminat mektubu iade dilekçe örneği ve kısacası kesin teminatın iadesi sgk ilişiksizlik belgesi  için gerekenleri ayrıntılı olarak anlatacağız. Teminata başvurmadan önce varsa kalan hakediş ödemelerinizi almak için borcu yoktur başvurusunu hakediş borcu yok yazısı nasıl alınır sayfamızı ziyaret ederek yapabilirsiniz.

SGK iş bitimi başvurusu nasıl yapılır?

İş bitimi Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapmadan önce SGK’da ihaleli iş ile ilgili dosyayı açtırmış olmanız ve gerekli olan sigorta prim bildirimini yapmış olmanız gerekiyor. Bu işlemin ardından ihaleli işin bitimi ile birlikte en geç 1 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na ihaleli işi bitirdiğinize dair dilekçeyi vermeniz gerekiyor. Dilekçeyi SGK ilişiksizlik belgesi uygulamasından online verebileceğiniz gibi elden ihaleli iş dosyanızın bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne de verebilirsiniz. İş bitim dilekçesi vermeden önce asgari işçilik hesaplaması yapmak için  ihaleli işlerde asgari işçilik hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kesin teminat iadesi SGK başvurunuzu işveren sistemine https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi bağlantısı ile giriş yaparak yapabilirsiniz. Uygulamaya SGK tarafından size verilen e bildirge şifreleriniz ile giriş yapabilirsiniz. Eğer şifrenizi bilmiyorsanız e SGK sistemine e devlet üzerinden giriş sağlayarak giriş bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.Teminat yazısı için ilişiksizlik belgesi başvurusunu aşağıda vermiş olduğumuz dilekçe örneği ile de yapabilirsiniz. Dilerseniz başvuruyu SGK işveren sistemi üzerinden online da yapabilirsiniz. Nasıl yapabileceğinizi öğrenmek için hemen İlişiksizlik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır, Sorgulama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

SGK teminat iadesi dilekçe örneği

SGK teminat iadesi borcu yoktur başvurusunu aşağıda örneği verilen dilekçe ile bağlı olduğunuz SGK’ya yapabilirsiniz. Teminat iade dilekçesini dilerseniz posta ya da kargo yolu ile ya da elden verebilirsiniz. Geçici teminat iade dilekçesi örneği aşağıdaki gibidir;

  • ……. Sosyal Güvenlik Merkezine
  • Müdürlüğünüzde ……………………….. işyeri sicil numarasında işlem gören …………………………………. ihaleli işimizi …../…/2018 tarihi itibariyle bitirdik. Tarafımıza teminat iadesi yazısı verilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederiz. 

Sgk iş bitim dilekçesi ile başvuru yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ihaleli iş hizmet ihalesi ise ihale makamına 9-10 maddelik yazıyı yazar. Eğer yapım ihalesi ise 14 maddelik yazıyı yazar. Siz de ilişiksizlik uygulamasından başvuru aşamasında dilerseniz 10 madde ya da 14 maddelik yazı örneğini sistemden alarak ihale makamına kendiniz verebilirsiniz. Böylece süreci hızlandırmış olursunuz.

SGK 9 maddelik yazı örneği

9 maddelik yazı Sgk tarafından Hizmet ihalelerinde ihale makamına gönderilir. Örneği aşağıdaki gibidir;

Müdürlüğümüzde ………………………………………….. sicil sayılı dosyada işlem gören ve Makamınızca ………………………. adına ihale edilen “………………  İŞİ” işyeri 01 Ekim 2020 tarihi itibariyle 5510 sayılı yasa kapsamına alınmıştır.
İhale konusu işle ilgili Müdürlüğümüzce yapılacak işlemlere esas olmak üzere;
a) İşin fiilen başlayış ve bitiş tarihlerinin,
b) İhale konusu işin uzatılıp uzatılmadığının, uzatıldı ise en son işçi çalıştırıldığı tarihin,
c) Adı geçen müteahhide bu iş dolayısıyla hak ediş tarihlerine göre ödenen istihkak miktarları ile KDV‟siz kesin istihkak miktarlarının (malzeme ve fiyat farkı dahil),
d) Malzemenin kime ait olduğunun, makamınızca malzeme verildi ise bedelinin,
e) Taahhüt konusu işin makine ile yapılıp yapılmadığının, makine ile yapılmış ise makineninmakamınızca verilip verilmediğinin,
f) Bu iş için Müdürlüğümüze/Merkezimize verilen prim belgelerinin birer nüshasının Makamınıza verilip verilmediğinin, verilmiş ise bu belgelerde kayıtlı sigortalılar haricindeişçi çalıştırılıp çalıştırılmadığının,
g) Kuruma verilen prim belgelerinde kayıtlı olanların haricinde çalışanlar var ise kaç kişiolduklarının, açık kimliklerinin, işe başlama ve işten ayrılma tarihlerinin
h) Yazımızın (g) fıkrasındaki hususların ek tabloya göre değerlendirilerek sonucunun tutulup tutulmadığının, puantaj kaydı tutuldu ise ihale konusu işin sözleşme fotokopisi ve aylık puantaj kayıtlarının birer fotokopilerinin,
i) Sözleşme bedeli haricinde veya dahilinde çalıştırdığı sigortalılar ile ilgili olarak yol, yemek ve giyim bedeli adı altında herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığının, yapıldı ise ayni mi nakdi mi yapıldığının, nakdi yapılması halinde miktarlarının bildirilmesi,
j) İhale konusu işe ait teminat miktarının Müdürlüğümüze/Merkezimize bildirilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90 ıncı maddesine istinaden Kurumumuzun soğuk damgasını ihtiva eden ilişiksizlik belgesi verilinceye kadar yüklenicinin idareniz nezdinde kesin teminatının iade edilmemesi gerekmektedir. Aksi halde idareniz
hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
İşbu yazımızla istenen bilgi ve belgelerin BİR AY içinde gönderilmesi, belirtilen süre içinde gönderilmemesi halinde; 5510 sayılı kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca idareniz hakkında asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

Sgk 14 maddelik yazı örneği

Yapım işleri için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ihale makamına yazılan 14 maddelik yazı örneği aşağıdaki gibidir. Dilerseniz ilişiksizlik başvuru ekranında Sgk ilişiksizlik belgesi 14 madde yazısını kendiniz alarak ihale makamına verebilir ve süreci hızlandırabilirsiniz.

Müdürlüğümüzde ……………………………… sicil sayılı dosyada işlem gören ve Makamınızca ………………………….. adına ihale edilen “”…………………….. İşi ” işyeri 01 Ekim 2020 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır.
İhale konusu işle ilgili Müdürlüğümüzce yapılacak işlemlere esas olmak üzere;
1- İhaleli işin konusunun,
2- İşin yer teslim tarihinin,
3- Kesin olarak biliniyorsa fiilen işçi çalıştırmaya başlanılan tarihin,
4- İşin bitirildiği tarihin,
5- Geçici kabulün noksansız yapılmış olup olmadığının, noksansız yapılmış ise tarihin,
6- Geçici kabulde noksan veya kusurlu işlerin tespiti halinde, hangi tarihe kadar işçi çalıştırılarak noksanların giderildiğinin,
7- Kesin kabulün yapılmış olup olmadığının, yapılmış ise tarihinin,
8- KDV hariç, malzeme fiyat farkı ve varsa akreditif bedeli ayrı ayrı belirtilmek suretiyle yükleniciye ödenen/ödenmesi gereken toplam istihkak tutarının,
9- İhale konusu işle ilgili olarak idareniz tarafından yükleniciye malzeme verilmiş olup olmadığının, verilmiş ise, hangi malzemeden ne kadar verildiğinin ve sözleşme yılı fiyatlarıyla bu malzemelerin tutarının,
10- İhale konusu işin ikmali için yükleniciye idare tarafından makine verilmesi halinde;
– Makinenin operatör, akaryakıt ve bakımının yüklenici tarafından mı, yoksa idareniz tarafından mı karşılandığının,
– Makine için kira bedeli kesilip kesilmediğinin,
11- Makine ve el ile (insan gücü) yapılan işlerde iş kısımları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle oranlarının,
12- İhale konusu işe yabancı menşeili firmaların da bulunması halinde, bu firmaların yaptıkları işlerin niteliği ile parasal tutarının,
13- İhale konusu işi üstlenen işveren tarafından aracı (taşeron) çalıştırılmış ise, aracıların adı soyadı/unvan ve adreslerinin,
14- Teminat miktarının ve nevinin (teminat olarak banka teminat alınmış ise süresinin bitim tarihinin) maddeler halinde bildirilmesi,
Ayrıca, idarenizce onaylanmış olmak kaydıyla; son hak ediş raporunun imalat ve birim fiyatlarını gösterir iç sayfaları ile birlikte tamamının, fiyat analizlerinin, metraj çarşaf listelerinin, keşif cetvellerinin (miktar X birim fiyat tutarını gösteren listelerin), yeni fiyat zaptı analizlerinin; anahtar teslimi şeklinde yapılan ihalelerle iş cinsleri ve parasal değerleri veya pursantalajlarının (parasal yüzdesinin) eksiksiz olarak Müdürlüğümüze/Merkezimize gönderilmesi, gerekmektedir.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90 ıncı maddesine istinaden Kurumumuzun soğuk damgasını ihtiva eden ilişiksizlik belgesi verilinceye kadar yüklenicinin idareniz nezdinde kesin teminatının iade edilmemesi gerekmektedir. Aksi halde idareniz hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
İşbu yazımızla istenen bilgi ve belgelerin BİR AY içinde gönderilmesi, belirtilen süre içinde gönderilmemesi halinde; 5510 sayılı kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca idareniz hakkında asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

İhale makamından yukarıdaki yazılara göre gelen cevaba istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu öncelikle;

  • İhale makamı tarafından bildirilen işe başlama ve bitiş tarihinin sizin bildirimleriniz ile uyup uymadığını kontrol eder.
  • İşe başlama ve bitim tarihleri tutuyorsa hizmet ihalesi ise puantajları, çalışan kayıtlarını v.s. kontrol eder. Eğer herhangi bir sorun yoksa teminat iadesi için yazınızı düzenler.
  • Eğer yapım ihalesi ise kdv hariç hakediş bedeli üzerinden yapılan işin asgari işçilik oranının %25 eksiği esas alınarak bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı hesaplanır.
  • Gerekli kontrollerden sonra dosyada borcunuz da yoksa SGK tarafından teminat iadesi yazınız düzenlenerek ihale makamına gönderilir.

SGK teminat çözümü yazısı

Tüm işlemler sona erdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından soğuk damgalı teminat iadesi yazısı yazılır ve bu yazı ile ihale makamından teminat çözümü yaptırılır.

Müdürlüğümüzde ………………………… sicil sayılı dosyada işlem gören ve işyeri işvereni ………………………………nin üstlenerek tamamlamış bulunduğu KDV Hariç 2.482.677,54 TL İstihkak bedelli ‘……………………………. ” dolayısıyla Makamınıza vermiş olduğu teminatın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90 ıncı maddesi gereğince kendisine iadesinde sakınca yoktur.
Ancak, iş bu yazımız adı geçenin bu iş dolayısıyla Kurumumuzca aklanması anlamına gelmez. Yukarıda paragrafta belirtilen bazı hakları kullanabilme koşulu idarenize muhatap ve idarenizle ilgili olmayıp, anılan yüklenicinin teminatı almasından sonra ileride bu iş nedeni ile başkaca prim borcu tahakkuk ettiği takdirde kendisini takip ve alacağımızın yasal yollardan tahsilini temin maksadına yöneltilmiş bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini, adı geçenin bu iş dolayısıyla Makamınıza verdiği teminatının başka bir sakınca yoksa kendisine iadesini arz ederim.

Geçici teminat mektubu iade dilekçe örneği

İhaleli bir iş ya da başka bir iş için verilen geçici teminat mektubunun iadesi için ilgili banka ya da Kuruma dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir. Teminat mektubu iadesi dilekçesi örneği aşağıdaki gibi olabilir. Tabi yapılacak işe göre teminat mektubu iade dilekçesi de farklı olabilir. Teminat mektubu dilekçe örneği şu şekilde olmalıdır;

  • Kurumunuz/Bankanız nezdindeki teminat mektubumuzun …………………….. ( detaylı gerekçe yazın) tarafımıza iade edilmesi hususunda gereğini arz ederiz. 

Geçici kabulden sonra teminatın yarısının iadesi yapılır mı?

Bazı sözleşmelerde teminatın yarısı geçici kabulden sonra yapılabilmektedir. Bu ihale sözleşmesine göre farklılık göstermektedir. Bazen de kesin kabule göre teminatın hiç bir surette iadesi gerçekleşmemektedir. Teminat iadesi işlemleri hakkındaki süreç yukarıda ayrıntıları ile anlatılmıştır.

Kesin teminat ne zaman iade edilir?

Kesin teminatlar kesin kabulden sonra ödenir. Garanti süresi varsa kesin kabulden sonra yarısı, kalanı ise garanti süresinin sonunda ödenir. Garanti yoksa bu durumda kesin kabulle birlikte tamamı ödenir.

Geçici teminat iadesi nasıl yapılır?

Geçici teminatlar ihale tamamlandıktan sonra iade edilir. Muhasebe birimine başvurmanız gerekir iade için.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın